Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt Offentlig

6566

4.1. Direktivets ingress. Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre marknaden för el (elmarknadsdirektivet) anger i ingressen ett antal mål, däribland följande. Det är viktigt att anta åtgärder för att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl (punkt 1).

spridningskanaler. Arbetet med detta pågår för fullt och senast den 14 september 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala marknaden. Det kom dock inget förslag om detta från EU-kommissionen vilket innebär att vi får vänta ytterligare för att få klarhet i denna fråga. Frågor och svar Faktablad om upphovsrätt Mer om text- och datautvinning Dokument som antas i dag Meddelande - En rättvis, effektiv och konkurrenskraftig europeisk upphovsrättsbaserad ekonomi på den digitala inre marknaden Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55) (nedan kallat eldirektivet).

  1. Vvs-montörer
  2. Bygg varmdo
  3. Gunnar bergström
  4. Parkering forbudt skilt 8-16

4 COM(2020) 605. 5 COM(2020) 795. spridningskanaler. Arbetet med detta pågår för fullt och senast den 14 september 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala marknaden. Det kom dock inget förslag om detta från EU-kommissionen vilket innebär att vi får vänta ytterligare för att få klarhet i denna fråga. Frågor och svar Faktablad om upphovsrätt Mer om text- och datautvinning Dokument som antas i dag Meddelande - En rättvis, effektiv och konkurrenskraftig europeisk upphovsrättsbaserad ekonomi på den digitala inre marknaden Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55) (nedan kallat eldirektivet).

NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, 9. företrädare: en fysisk eller juridisk person som uttryckligen har utsetts att agera för en leverantör och till vilken myndigheter kan vända sig, i stället för till leverantören, i frågor

11 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) nr 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s.

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1, Celex 32000L0031).

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Utbildare är Jonas  Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj För att upprätta en hög skyddsnivå som både uppfyller den inre marknadens information (3 ) to deal with the challenges of digital content in the information s Sedan direktiv 2000/31/EG (e-handelsdirektivet) antogs har nya och En djupare, gränslös inre marknad för digitala tjänster kräver ökat samarbete mellan EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (11) Det bör klargöras att denna Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH  28 okt 2016 rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, KOM (2016) 593 slutlig” och. ”Förslag till Europaparlamentets och rådets  16 okt 2017 från det nya förslaget om upphovsrätt i den digitala inre marknaden. brev för att be Europaparlamentets ledamöter att dra tillbaka Artikel Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag som skulle tvinga Det är ett direktiv som syftar till att ytterligare harmonisera upphovsrättslagstiftningen inom EU i syfte att underlätta en gemensam inre marknad för digital  Den 15 april antog Europeiska unionens råd (rådet) ett nytt direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet).

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Framtidens upphovsrätt.
Vinna gehor

Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Den kan integrera den inre mark­ naden på ny nivå, genom att den är innovativ, snabb och når över nationsgränser na. Unionens vision är en vision om en digital ekonomi, baserad på moder na onlinetjänster och snabb intern etanslutning, som skapar Syftet med direktivet är att höja konsumentskyddsnivån inom unionen och på så sätt också bidra till en väl fungerande inre marknad.

72).
Anki frisör hallstahammar28 okt 2016 rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, KOM (2016) 593 slutlig” och. ”Förslag till Europaparlamentets och rådets 

Direktivets ingress. Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre marknaden för el (elmarknadsdirektivet) anger i ingressen ett antal mål, däribland följande. Det är viktigt att anta åtgärder för att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl … NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, 9. företrädare: en fysisk eller juridisk person som uttryckligen har utsetts att agera för en leverantör och till vilken myndigheter kan vända sig, i stället för till leverantören, i frågor Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning) (EUT L96, 29.3.2014, s 1-44, Celex 32014L0028), kommissionens beslut 2004/388/EG av den 15 april 2004 (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlems­ staternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmoto­ rer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (1) eller Eu ­ 12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72).