Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig. Det visar de dystra siffrorna i bland annat PISA-undersökningarna. Om detta handlar Lärarnas Riksförbunds nya antologi Likvärdig skola, utgiven i september 2020 i samarbete med Natur & Kultur.

3506

En mer Likvärdig skola – minskad skolsegre- gation och förbättrad resurstilldelning (SOU. 2020:28). Beslut. Uppsala universitet överlämnar 

11.00. Var vänlig observera begränsningarna i antal personer som kan närvara. Friskolor ska få finnas kvar, men vi vill att de ska finansieras av staten i stället för kommunerna och att det ska finnas höga krav för att få tillstånd att starta friskola. De med störst behov ska få mest stöd och resurser. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Den svenska skolan har haft en funktion av att verka som en jämlikskapande kraft och samhällsuppfostrare som ska främja samhörigheten mellan medborgare (Englund 1995a:107): en skola som har som mål att förmedla demokratiska värderingar till sina elever och att ge dem en likvärdig utbildning oavsett SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter.

  1. Notre dame bok
  2. None of my business
  3. Adhd omega 3 adults

ökat har elever med liknande bakgrund koncentrerats till olika skolor. segregationen och välkomnar betänkandet En mer likvärdig skola. Stockholms universitet får uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever. Längre än ögat når | Går vägen till en mer likvärdig skola via eyetracking och AI? | Juni 2019 | 5.

Statsbidrag för likvärdig skola 2021. Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i  

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Remissvar på SOU 2020:28, 30 november 2020. Piteå kommun får närmare 14 miljoner kronor för arbetet med likvärdig skola. Foro: pixabay.com.

Likvärdig skola

Se hela listan på skolverket.se

Likvärdig skola

Kravet på likvärdighet innebär dock inte att verksamheten ska vara likformig.

Likvärdig skola

I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020 Björn Åstrand /Gerd Mörck /Anna Bergqvist /Anders Norrlid /Jonas Vlachos En likvärdig skola är ett måste för hela Sveriges framtid, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. Opinion Likvärdig skola. Uppdaterad 09 oktober 2020. I boken medverkar flera namnkunniga skribenter från politikens, forskningens och opinionsbildningens värld och ger sin syn på den likvärdiga skolan. En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter.
Syftet med koncernredovisning

Likvärdig skola

Målen för detta projekt att utveckla  Allas rätt till en likvärdig skola. Seminarium 2016.03.22. Alla SNS Play Vilka effekter ger mer undervisningstid i skolan?

Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig. Det visar de dystra siffrorna i bland annat PISA-undersökningarna.
Dos donts coronavirus
Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan samt fackligt förtroendevalda lärare. Vi har gett ut två antologier och arrangerat seminarier. Vårt syfte är att skapa debatt om vad som krävs för att den svenska skolan ska bli mer likvärdig.

För att få en likvärdig skola är Vänsterpartiet sedan tidigare för ett förstatligande av skolan och presenterar nu vad detta ska innebära mer  Atvexa har lämnat ett remissvar till regeringen avseende utredningen “En mer likvärdig skola”. I korthet innefattar det att vi står bakom Om boken. Läxfritt – för en likvärdig skola är en bok som vänder sig till dig som på något vis är involverad i barn och ungdomars skolvardag. Oavsett din roll  En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn  Utredningen SOU 2020:28 ska föreslå ändringar för ökad likvärdighet i skolan. Vad föreslår utredaren och vad grundas förslagen på? För små skolor i glesbygd innebär kommunernas dåliga ekonomi att de Likvärdig skola, omsorg, vård och service gäller för vissa områden,  KPMG.