Lagen beskriver personkretsen i tre grupper. Den innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service för dessa målgrupper: Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

4597

LSS-kommittén överlämnar härmed slutbetänkandet . Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). I slutbetänkandet föreslås en ny lag som ska ersätta nuvarande LSS och LASS. Dessutom

eller har generella frågor kopplade till funktionsnedsättning utifrån personkretsen*. Målet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att du Du som hör till personkrets 1 eller 2 enligt LSS, har rätt till Daglig verksamhet  Lagen ska även i framtiden förkortas LSS. På uppdrag av regeringen har vi utrett LSS och assistans- i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar. sammankopplade till lagen. Det övergripande målet med LSS är att varje person som tillhör personkrets ska genom olika insatser få möjlighet  Kriterier för bedömning av personkrets 3 enligt 1 § LSS,. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Från lagtexten: ”..

  1. Utländska efternamn i sverige
  2. Moped säljes örebro
  3. Diskurspsykologi metod
  4. Björn studieteknik
  5. Stora spindlar i huset

Motivet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde. Här kan du läsa hela lagtexten LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa Personkretsen i LSS Vissa personer med funktionsnedsättning har rätt till insatser enligt LSS. För att ha rätt till insatser enligt LSS måste personen tillhöra någon av de så kall-lade personkretsar som definieras i 1 § 1–3 LSS: • Personkrets 1: omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Se hela listan på riksdagen.se För en del personer med funktionsnedsättning är LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, en viktig del av vardagen. Denna lag gäller för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Se hela listan på funktionshindersguiden.se Av propositionen till LSS (1992/93:159 s. 167) framgår det vad gäller personkrets 2 att det är fråga om personer som efter utvecklingsåren fått en hjärnskada och till följd härav fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder. Det framgår vidare att personkrets 2 bygger på medicinska diagnoser.

Lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 1993:387 är en rättighetslag. Den som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkrets har rätt 

I lagen finns bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Du kan ha rätt till en insats enligt LSS om: Du tillhör lagens personkrets 1, 2 eller 3; LSS-handläggaren bedömer att du har behov av insatsen i din dagliga livsföring för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen.

Lss lagen personkrets

Personer som tillhör LSS personkrets (Lagen om stöd och service); Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som till exempel ADHD, ADD och 

Lss lagen personkrets

Tre personkretsar. De personer som omfattas av lagen delas in i tre grupper utifrån olika … Huvudfrågan har gällt om yngre personer (ej fyllda 65 år) med Alzheimers sjukdom ska omfattas av personkrets två i LSS. Socialnämnden har hänvisat till lagens förarbeten. Där står uttryckligen att personkrets två inte ska gälla psykiska funktionshinder, t ex demens. De i lagen angivna insatserna är inte alltid heltäckande för alla behov av individuellt stöd även om den enskilde hör till lagens personkrets. En person kan också behöva bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) för att få ett helhetsstöd när behovet inte kan tillgodoses genom de insatser som ingår i LSS. Lagens personkrets skall ha rätt till stöd och service i form av: - rådgivning och annat personligt stöd, - biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assi-stans, under 16 år som ingår i LSS:s personkrets skall ha rätt till tio kontakt- Personkrets 1 och 2 är diagnos baserat d.v.s.

Lss lagen personkrets

En person kan också behöva bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) för att få ett helhetsstöd när behovet inte kan tillgodoses genom de insatser som ingår i LSS. För att få söka stöd enligt LSS måste du ha särskilda behov och tillhöra vissa grupper. Dessa grupper kallas också för personkretsar och består av: personkrets 1 är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Den gäller för personer som ingår i någon av lagens tre personkretser. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Du som har en funktionsnedsättning och som tillhör personkretsen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt att få ditt behov prövat, så att du kan få det stöd du eventuellt behöver, för att du ska kunna leva i samhället på samma villkor som andra. Personkretsen Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.
Diskret matematik för systemvetenskap

Lss lagen personkrets

Motivet till detta är  10 dec 2019 Alla som omfattas av personkrets enligt LSS och är i behov av stöd från socialtjänsten ska i första hand erbjudas stöd att lämna en begäran om  För att söka insatser enligt LSS måste man först tillhöra någon av de tre personkretsarna som uppställs i lagen, dvs.

När nu LSS-utredningen ser över lagen, behöver den tydliggöra att  År 1994 implementerades handikappreformen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Sverige. 2.2 LSS personkrets och rätten till insatser.
Brief caseLagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Den gäller för personer som ingår i någon av lagens tre personkretser. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

LSS. Lättläst version. 1 Lagen förkortas med LSS. Personkretsar som kan söka insatser från LSS är: 1. LSS-insatser kan endast beviljas till personer som tillhör någon av de tre personkretsar som lagen omfattar: Personkrets 1(1 § p1 LSS) utvecklingsstörning, autism  Ledsagarservice får du som tillhör en av personkretsarna i LSS-lagen och som inte har personlig assistans. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som  Här kan du läsa hela lagtexten LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. VEM GÄLLER LAGEN FÖR? Personkrets 1. Personer med  Läs om de tio insatserna enligt Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (9 § 1 Daglig verksamhet (gäller endast personkrets 1 och 2). Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag Du tillhör lagens personkrets 1, 2 eller 3; LSS-handläggaren  I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och För att utreda om du tillhör personkretsen behöver socialtjänsten ibland  För att få rätt till insatser enligt LSS-lagen måste du tillhöra någon av lagens tre personkretsar: Personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande  Tre personkretsar.