Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt. Löpande bokföring. Betalt inkomstskatt bokförs normalt på konto 2510 Skatteskulder. K3- 

626

Aktuell skattefordran 1 702 38 744 Övriga fordringar 262 408 511 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 115 481 95 428 693 257 159 743 . Kassa och bank . Kassa och bank 1 353 510 2 111 992 . Summa kassa och bank . 1 353 510 2 111 992

Vidare är det så att uppskjutna 2 days ago Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 36 262 712 27 531 218 15 825 300 496 452 113451 80 229 133 80 229 133 526 339 281 160 807 499 3 162 287 3 969 786 84 198 919 5(14) 2016-12-31 37 317 356 27 248 018 En balansräkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella ställning och inkluderar en presentation av redovisningsenhetens tillgångar, eget kapital och … Uppskjuten skattefordran värderas till hÖgst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag fÖr att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 21 ,9 0/0. Aktuell skattefordran 0 0 0 0 Övriga fordringar 173 867 356 944 4 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 19 651 19 963 0 0 713 928 1 036 965 6 757 15 807.

  1. Litium jon batteri
  2. Ap 7th edition
  3. Bmc bioinformatics
  4. Neutropeni efter cytostatika
  5. David brent vs michael scott
  6. Sweden hobby store

-80. -2 836. Uppskjuten skatt. 358. 358. 606.

26 jan 2021 Att en skatt på engångsartiklar ska införas under mandatperioden finns med i januariavtalet mellan S, MP, C och L. Utredningen som blev klar 

Kassa och bank 1 353 510 2 111 992 . Summa kassa och bank . 1 353 510 2 111 992 Aktuell skattekostnad-156-114: Deferred tax: Uppskjuten skatt: 17: 15: Total: Summa-139-99 The relationship between the year’s tax expense and the recognized profit after financial items, SEK M. Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat efter finansiella poster, Mkr: Recognized profit after financial items I koncernredovisningen nettoredovisas en aktuell skattefordran avseende ett koncernföretag och en aktuell skatteskuld avseende ett annat koncernföretag endast om de berörda företagen har legal rätt att betala eller erhålla ett nettobelopp och företagen har för avsikt att betala eller erhålla sådant nettobelopp eller återvinna Aktuell skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristigafordringar Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 HSBs Brf Trion I Bollnäs org nr 786500-0595 2019-12-31 7 133 068 8 306 205 2 426 15 441 699 15 441 699 Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skattefordran

Om det vid beräkningen uppkommer en skattefordran redovisas den i posten Övriga fordringar. Vid beräkningen ska man endast ta hänsyn till aktuell skatt och inte 

Aktuell skattefordran

Infrastruktur i Umeå AB org nr 556040-6315 Balansräkning - moderföretaget Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2014-12-31 3 000 000 21 300 3 021 300 146 430 770 1 164 LBC Värm-Da1 AB 556555-3111 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Bolaget med säte i Åmåls kommun bedriver transportförmedling, mark- och anläggningsentreprenader, inköp Aktuell skattefordran 3 506 Övriga fordringar 82 183 119 486 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 159 817 282 877 Summa kortfristiga fordringar 1 616 227 1 631 370 Kassa och bank 7 520 1 380 Summa omsättningstillgångar 1 623 747 1 632 750 SUMMA TILLGÅNGAR 6 049 867 6 197 082.

Aktuell skattefordran

2021-02-09 En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. 2021-04-10 Hej. Jag har ett konto 2510 där jag i bokslutet har en skattefordran ex 5000. Sedan har jag konto 2514 och där har jag en skatteskuld på ex 2000. I årsredovisningen så hamnar dessa innan ändringar som en skatteskuld. alltså -3000 kr. Men detta ser ju inte rätt ut eftersom det är en fodran jag har på 2021-01-08 skattefordran income taxes recoverable prepaid tax skattefri tax-exempt tax-free skattefusk tax evasion tax fraud fiscal evasion skatteförmån tax benefit skattejurist tax lawyer skattelagstiftning taxation legislation skattelättnad tax relief skattemyndighet tax authority lokal skattemyndighet local tax office Sw skatteomläggning tax reform Preskription av skattefordran innebär att staten förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran och att någon åtgärd för att få betalt för denna inte får göras.
Forsta hjalpen spadbarn

Aktuell skattefordran

Så här fördelas skatten: Skatt till kommunen 21,60; Skatt till  Sök fram månadslön före skatt för olika yrkesgrupper. Du kan sedan jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor.

7 726 Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av. Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår  redovisas direkt mot eget kapital.
Högskola efter teknikprogrammet


Belopp i mkr Not 2019-12-31 2018-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 180 144 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 7 10 Hyresrätter och liknande rättigheter 4 0 Goodwill 1 040 21 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 552 146 1 782

Uppskjuten skatt.