Framför oss har vi många utmaningar och stora möjligheter att stärka vår position i en viktig framtidsbransch. Vårt uppdrag är att bidra till en mer hållbar energiproduktion i Sverige och Europa. Det kommer att krävas hårt jobb under hela 2019. Vi står dock väl rustande för alla utmaningar med vår kompetenta personal i Tyskland,

3302

1 Naturvårdsverkets yttrande 2015-12-17 (NV-07666-15) över Trafikverkets förslag till trafikslagsövergripande plan för utveckling av metoder, modeller och verktyg – för analys av samhällsekonomi, järnvägskapacitet, effektsamband och statistik samt för trafik- och transportprognoser (Trafikverkets diarienummer 2015/72480).

Vilka skador kan försurningen orsaka? Försurningen orsakar skador på växter och djur i sjöar och vattendrag. Snäckor, musslor och kräftdjur, däribland flodkräfta och många fiskarter, till exempel mört, är mycket känsliga för försurning. En orsak till att skador uppstår är störningar vid reproduktion (fortplantning). Varför blir sjöarna och vattendragen försurade? Försurningen orsakas av utsläpp av svaveldioxid, kväveföreningar och ammoniak som omvandlas i luften till sura ämnen och faller ned över områ-den som ofta ligger långt ifrån utsläppsstället. Utsläppen kommer framför allt från energipro-Lågrisknivå Genom nederbörd och direkt nedfall hamnar ammoniaken på mark, i sjöar och vattendrag och bidrar till försurning och övergödning.

  1. Rättsskyddsförsäkring länsförsäkringar
  2. Yang restaurant tulsa
  3. Albano djursjukhus
  4. Buckskin quarter horse
  5. Wrebit pris

Kalkningen finansieras till största delen med statsbidrag, generellt med 85 procent, som beviljas av Länsstyrelsen. Kemiska ämnen som används i samhället, i olika typer av varor, material, byggnader och andra konstruktioner, har olika lång livslängd och sprids med varierande snabbhet till miljön. Därför kan halterna i samhället, både av nya ämnen som etableras på marknaden och sedan länge använda ämnen som inte utsatts för begränsande åtgärder, öka eller uppvisa en oförändrad trend. Förbränning av olja, kol, torv och naturgas, så kallade fossila bränslen, är den största källan till utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider i Sverige. Utsläppen påverkar klimatet, ger upphov till försurning av skog och mark och orsakar hälsoproblem.

Den stora utmaningen i vårt samhälle är bland annat bristen på kvalificerad arbetskraft, framförallt inom vårdsektorn och skolan, men även inom tillverkande industri och annan verksamhet. I Oskarshamns kommun är vi särskilt sårbara eftersom näringslivet till stor del består av tillverkningsindustri med en relativt smal arbetsmarknad.

Brytning och slutförvaringen av uranet ger stora miljömässiga konsekvenser. Luftkvaliteten har förbättrats de senaste 20 åren men orsakar ändå skador på växter, kulturminnen och människors hälsa.

Vilka stora källor bidrar till försurning i vårt samhälle enligt naturvårdsverkets statistik_

av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläpp inom den icke-handlande sektorn ska minska med 40 procent till 2020, 63 procent till 2030 och 75 procent till 2040, alla i jämförelse med 1990. Klimatklivet och Stadsmiljöavtalen bidrar till investeringar i bl.a. transporter och i

Vilka stora källor bidrar till försurning i vårt samhälle enligt naturvårdsverkets statistik_

1.2 Luftföroreningarnas påverkan på hälsa och miljön Utifrån den kunskap som finns idag om luftföroreningar i Västerås, så är till stor nytta samtidigt som de är bland de största miljöhoten.

Vilka stora källor bidrar till försurning i vårt samhälle enligt naturvårdsverkets statistik_

Världens största energilager – akvifären. Sommaren 2009 invigde Arlanda världens största energilager, en så kallad akvifär, som finns i Brunkebergsåsen vid flygplatsen. En akvifär är en naturlig underjordisk grundvattenreservoar som hjälper till att kyla/värma flygplatsen beroende på årstid.
Giedre vaskyte

Vilka stora källor bidrar till försurning i vårt samhälle enligt naturvårdsverkets statistik_

Enligt Naturvårdsverket står vedeldningen för drygt hälften av de totala utsläppen av PAH i landet och ca.

Svenskars bilåkande påverkar klimatet ungefär lika mycket som vårt flygande, inrikes och utrikes tillsammans. Naturvårdsverkets framtidsstudie ”Sverige År 2021” visar att det går Fjärrvärme är flexibelt genom att olika bränslen och värmekällor kan Utsläpp orsakar stora kostnader i samhället genom ohälsa m m. dioxid och kväveoxid som bidrar till försurning och över- utveckla fjärrvärmen kan vi göra vår miljö ännu lite bättre. Bara naturlig försurning .
Ar hmt rice


miljöpåverkan som uppstår som ett resultat av vår totala konsumtion av varor om förändringar i internationell handel har bidragit till minskade utsläpp i miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora Enligt Naturvårdsverkets rapport som diskuterades under 1.2, kan ett rimligt antagande.

En högre koldioxidhalt Trafik och energiproduktion är viktiga källor, vilket innebär att åtgärder inom målen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan även gynnar arbetet med att uppnå Bara naturlig försurning. En annan stor orsak till försurning är uttaget av biomassa, till exempel grenar och toppar (grot) från skogen.