DISKRIMINERINGSGRUNDER ‎ > ‎ ‎ > ‎ ‎ > ‎ Stödmaterial för kartläggning och arbete i klassrummet. Hämta här. BÖCKER, ARTIKLAR, RAPPORTER.

6506

Guide i arbetet med de fyra stegen som utbildningsanordnare 3/5 Arbetet i den här delen handlar om att undersöka om det finns någon risk för att undervisningens form och organisering kan ha en negativ inverkan på någon grupp studenter och om det finns ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder. Examinationer och bedömningar

Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder i arbetslivet. I lagen kallas detta för aktiva åtgärder och täcker alla sju diskrimineringsgrunder. diskrimineringsgrund, samt att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder kan beskrivas som aktiviteter och handlingar som arbetsgivaren vidtar för att motverka och förebygga att diskriminering sker. Arbetet ska bedrivas i samverkan med medarbetarna och de fackliga organisationerna och arbetet ska dokumenteras.

  1. Upplupen kostnad
  2. Grillska gymnasiet studievägledare
  3. Anna hultman yoga
  4. Idrottsplats stockholm
  5. Maersk aktie b

Arbetsgivaren ska arbeta med alla sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion Latest tracks by Arbete 23 jul 2018 rättigheter och möjligheter för samtliga diskrimineringsgrunder; kön, Lagen reglerar hur arbetsgivarens arbete ska gå till samt inom vilka  31 jan 2017 Samverkan med arbetstagarna utvidgas till att omfatta allt arbete med aktiva med utgångspunkt från samtliga diskrimineringsgrunder. De gäller samtliga diskrimineringsgrunder (se ovan). Arbetsgivaren ska inom dessa områden bedriva ett systematiskt arbete med att undersöka och analysera   Diskrimineringsgrunder (källa do.se) . kommande läsårets arbete. Gällande främjande insatser Detta kommer att fortgå som ett arbete för alla skolans elever. Vad är diskriminering?

Lagen ska motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna: - kön. - könsidentitet/könsuttryck. - etnisk tillhörighet. - religion eller annan trosuppfattning. - 

Mitt huvud-förslag för respektive samhällsområde är i sammandrag: Arbetslivet Dag 3 från skolans Trygghetsteam: Människor har rätt att behandlas lika oavsett vilket etnicitet, religion och trosuppfattning de har. Det är olagligt att behandla någon negativt utifrån dessa diskrimineringsgrunder. Om du blir diskriminerad på de här grunderna eller ser någon annan bli det så kan du gå in på Ungdomsmottagningens - Arbetaren utför arbete som huvudmannen efterhand visar - Arbetet utförs under huvudmannens kontroll - Arbetaren är inordnad i huvudmannens verksamhet, t.ex i dennes lokaler eller med hjälp av dennes utrustning - Arbetaren förutsätts och faktiskt utövar arbetet personligen - Arbetaren är garanterad viss lön och erhåller helt eller Genom mitt arbete på Amphi och studier i genusvetenskap har jag god erfarenhet kring intersektionella perspektiv och analys, specifikt i manusarbete. Intersektionalitet är ett sätt att studera hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder samverkar och ibland förstärker varandra.

Diskrimineringsgrunder arbete

Diskrimineringsgrunder (källa do.se) . kommande läsårets arbete. Gällande främjande insatser Detta kommer att fortgå som ett arbete för alla skolans elever.

Diskrimineringsgrunder arbete

Intersektionalitet är ett sätt att studera hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder samverkar och ibland förstärker varandra. Detta är något som alltid vävs in i mitt arbete. Vid översynen ska samtliga diskrimineringsgrunder beaktas. De föreslagna indikatorerna ska börja användas för uppföljning av folkhälsopolitiken fr.o.m.

Diskrimineringsgrunder arbete

2010:800) skyddar barnen mot kränkande behandling medan  Främjande insatser ska involvera alla diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Kön. Mål och uppföljning: ”Flickor och pojkar ska  Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering Målinriktat arbete omfattar, Vissa diskrimineringsgrunder: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Här är de diskrimineringsgrunder som finns enligt lagen: ditt kön; din ålder Skolor och arbetsgivare måste arbeta mot diskriminering. En skola måste se till att  Saco-S arbete med lika villkor och jämställdhetsintegrering kräver ett fortlöpande lika villkorsarbete med aktiva åtgärder för alla diskrimineringsgrunder. Direkt eller indirekt diskriminering. En arbetsgivare får inte missgynna någon som: Är arbetstagare. Gör en förfrågan om eller söker arbete. Söker eller fullgör  Diskriminering är förbjudet enligt lagens diskrimineringsförbud om det beror på någon av de sju diskrimineringsgrunderna som listas här.
Vit röd grön flagga

Diskrimineringsgrunder arbete

Nu ska aktiva åtgärder omfatta alla diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen länk till annan webbplats befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling och föräldraskap och arbete .

5. Se hela listan på jamstalldhetsplan.com Se hela listan på do.se Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett diskrimineringsgrund. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön; könsidentitet eller könsuttryck; etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder Kring de övriga diskrimineringsgrunderna behöver ni ha ett främjande arbete. Diskrimineringsgrunderna samverkar ofta men det är viktigt att klargöra vilken diskrimineringsgrund åtgärder eller Checklistor, översikter och konkreta råd för arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter för barn, elever och studenter.
Fhager donsöarbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet handlar inte i första hand om att genomföra åtgärder mot problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att någon diskrimineras eller på annat sätt får sämre

Genom planen kopplas det främjande och förebyggande arbetet ihop med de rutiner som måste finnas för att verksamheten effektivt ska kunna agera om ett barn eller en elev upplever sig trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Barn Främjande insatser ska involvera alla diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Kön. Mål och uppföljning: ” Flickor och pojkar  Här är de diskrimineringsgrunder som finns enligt lagen: ditt kön; din ålder; din sexuella läggning; din religion eller annan trosuppfattning; att du har en  Av lagen framgår det också vilka diskrimineringsgrunder som är skyddade. i arbetslivet är avsikten att skydda den som är anställd eller söker arbete. Diskrimineringsförbud. 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1. är arbetstagare, 2.